Upcoming Events

 1 May A Level & HSC Exams.

 4 May English Day

 6 May Huravee Dhuvas

 10 May Children's Day

13-24 May First Term Test
          (Secondary)

17-24 May First Term Test
          (Primary)

25-26 May Second Term
          Holidays

31 May End of Term 1

School Song


                 

ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ލަވަ

ފަތިހަކަށް ރީތި ތަހުޛީބު ގެނުވާ ނަޔާ

ހިތުގެ ކުލުނާ އުޚުއްވަތުގެ ލޮބުވެތި ހިޔާ    

އުތުރު މާޅޮސްމަޑުލު ވިލުނުލުން ފެހި ވަޔާ         

އަތޮޅު ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުގެ މީ ހިޔާ             

ގަދަ އަޅައި ކުރިމަސައްކަތް ވަޒަންކޮށްލެވޭ

ޤަދަރު ހުރި ކާމިޔާބީގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ    

އަދަބު ޢިލްމާ އެކީ ހުނަރު އުނގެނެންލިބޭ          

އަތޮޅު ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުގެ މީ ހިޔާ             

ދާނެ އިހުއުޅުނު މީހުންގެ ފިޔަވަޅުމަތީ

ކާނި ފުނަޔާއި ނިކަ ބިޔަ ވަމުން އެކުއެކީ    

ހާނަމުންދާ ދަރީން އެންމެ ހެޔޮގޮތް މަތީ          

އަތޮޅު ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުގެ މީ ހިޔާ             

ބީނުކޮށް ޢާއިލާއާތަނާ ދިރިއުޅޭ

ބޭނުމެއް މީހަކަށް ޖެހުނު ފުއްދަން އުޅޭ    

ދީނަށާ ދިވެހި ޤައުމަށް ވަފާތެރިވެދޭ          

އަތޮޅު ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުގެ މީހިޔާ             

ޅެން ހައްދަވާފައިވަނީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން، މއ އުރަހަ / މާލެ